REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy sklep.casa-mia.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.casa-mia.pl, prowadzony jest przez Polszlif Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000995239, NIP: 937-21-14-466, REGON: 070886710

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2 Definicje

 

1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – podmiot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polszlif Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000995239, NIP: 937-21-14-466, REGON: 070886710.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.casa-mia.pl/.

6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres Sprzedawcy: 43-394 Rudzica 361

2. Adres e-mail Sprzedawcy: esklep@casa-mia.pl

3. Numery telefonu Sprzedawcy: 501 031 926

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 98 1050 1070 1000 0090 8076 3346

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7-14 w dni robocze.

 

 

§ 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies.

 

 

§ 5 Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie i obowiązek informacyjny (RODO)

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres oraz adres mailowy i numer telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5. RODO - w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polszlif Sp. z o.o. e-mail: esklep@casa-mia.pl.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Gabriela Budny, e-mail: esklep@casa-mia.pl

Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego realizowania umowy sprzedaży na podstawie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie sklepu internetowego 

https://sklep.casa-mia.pl/

Dane mogą być udostępniane firmie kurierskiej JAS-FBG, Fedex oraz InPost w celu prawidłowej realizacji usług dostawy określonych w regulaminie oraz firmie księgowej, a także szybkim płatnością elektronicznym Przelewy24. Z wyżej wymienionymi firmami Polszlif Sp. z o.o.

mają podpisane umowy powierzenia danych osobowych (to umowy zobowiązujące powyższe podmioty do ochrony Państwa danych osobowych).

Dane będą przechowywane przez okres działania firmy Polszlif Sp. z o.o.

chyba że wcześniej wycofa Pani/Pan zgodę na  ich dalsze przetwarzanie (opcja dostępna po zalogowaniu do Panelu Klienta).

Ma Pani/Pan prawo wglądu (dostępu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych lub ich zupełnego usunięcia.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.  Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (w szczególności historii transakcji).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka paczkomatowa InPost.

b. Przesyłka kurierska DPD, przesyłka kurierska DPD pobraniowa.

c. Przesyłka kurierska InPost, przesyłka kurierska InPost pobraniowa.

d. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

e. Odbiór osobisty w wybranym punkcie.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem.

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

c. Płatności elektroniczne obejmujące szybkie przelewy, płatność kartą oraz płatność kodem BLIK.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (24h w dni robocze) potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić listem za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (esklep@casa-mia.pl) w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wystąpienia wady towaru. Formularz REKLAMACJI TOWARU znajduje się na samym dole naszego regulaminu, jako załącznik 2.

5. Ważne jest, aby w formularzu REKLAMACJI TOWARU zawrzeć m.in. zwięzły opis wady i okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz zasugerować żądanie Klienta w związku z wadą towaru.   PONADTO:

6. Gdy paczkę dostarczał kurier: z uwagi na specyfikę wysyłanego towaru (szkło, porcelana) oraz fakt, że w momencie dostawy ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi ze sprzedającego na kupującego, prosimy o otwarcie paczki w obecności kuriera. W razie ewentualnego uszkodzenia towaru w transporcie (np.: stłuczka) należy dodatkowo spisać PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Z KURIEREM. Znacznie usprawni to przebieg rozpatrywania reklamacji.

Tak więc, w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie (stłuczka, wgniecenie lub inne uszkodzenie transportowe), w terminie 3 dni kalendarzowych od momentu dostawy uszkodzonego towaru, oprócz formularza REKLAMACJI TOWARU, prosimy wysłać do nas (e-mailem lub MMS-em) ZDJĘCIE USZKODZONEGO TOWARU oraz spisany PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Z KURIEREM. 

Gdy kurier nie ma czasu zaczekać przy otwieraniu paczki, należy upewnić się czy w razie potrzeby kurier podjedzie spisać protokół w późniejszym terminie (pomocne tu będzie zapisanie numeru telefonu do kuriera).

Formularz PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO SPISANEGO Z KURIEREM znajduje się na samym dole naszego regulaminu, jako załącznik 3.

7. Gdy paczka dotarła za pośrednictwem paczkomatu InPost: z uwagi na specyfikę wysyłanego towaru (szkło, porcelana) oraz fakt, że w momencie dostawy ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi ze sprzedającego na kupującego, w momencie odbioru paczki z paczkomatu InPost, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na stan zewnętrzny paczki. Gdy ma widoczne uszkodzenia należy ponownie umieścić ją w skrytce, korzystając z odpowiedniej opcji paczkomatu. Na Państwa e-mail zostanie przesłany PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY InPost. Po wypełnieniu protokół należy wysłać go na nasz e-mail: esklep@casa-mia.pl. W przypadku uszkodzeń niewidocznych w chwili odbierania paczki z paczkomatu konieczne jest sporządzenie protokołu szkody w najbliższej placówce InPost. W tym celu Klient musi udać się z reklamowaną przesyłką do najbliższej placówki InPost nie później niż w terminie 7 dni od daty wyjęcia paczki z paczkomatu. Protokół szkody zostanie sporządzony przez pracownika InPost. Protokół ten należy zeskanować i przesłać na nasz e-mail: esklep@casa-mia.pl. W tym momencie my jako Sprzedawca składamy reklamację w InPost. Nie mając wypełnionego protokołu szkody nie ma możliwości złożenia reklamacji w InPost! Po otrzymaniu odpowiedzi z InPost na reklamację informujemy Klienta o rozpatrzeniu reklamacji (reklamacja uznana lub reklamacja nie uznana - dołączamy dokument z InPost). 

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni, od przesłania wszystkich koniecznych dokumentów. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na poniższy adres. Sugerujemy wysyłkę paczkomatami InPost. Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem!

Adres do wysyłki reklamowanego towaru:

Polszlif Sp. z o.o.

43-394 Rudzica 361

10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja od producenta, informacja o niej, będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Zwracane rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

Z uwagi na specyfikę wysyłanego towaru (szkło, porcelana) prosimy o otwarcie paczki w obecności kuriera. W razie ewentualnego uszkodzenia towaru (np.: stłuczka) należy spisać protokół z kurierem. Znacznie usprawni to przebieg rozpatrywania reklamacji. Do nas prosimy w ciągu 3 dni kalendarzowych wysłać (e-mailem lub MMS-em) zdjęcie uszkodzonego towaru oraz spisany protokół reklamacyjny. 

Gdy kurier nie ma czasu zaczekać przy otwieraniu paczki, należy upewnić się czy w razie potrzeby kurier podjedzie spisać protokół w późniejszym terminie (pomocne tu będzie zapisanie numeru telefonu do kuriera).

Wzór protokołu reklamacyjnego znajduje się na samym dole naszego regulaminu, jako załącznik.

Do pobrania:

Załącznik 1: Formularz ZWROTU TOWARU

Załącznik 2: Formularz REKLAMACJI TOWARU

Załącznik 3: Formularz PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO SPISANEGO Z KURIEREM