Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. informuję, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwo danych osobowych jest Polszlif Spółka Jawna Rudolf Budny, Rafał Budny, Renata Budny 43-394 Rudzica 361.

2. Państwa dane osobowe pozyskane przez nas w związku ze sprzedażą naszych wyrobów i oferowaniem usług są wykorzystywane w celach:

2.1. zawarcia i wykonania przez nas umowy / zamówienia przez okres trwania umowy / realizacji zamówienia i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust 1b) RODO);

2.2. wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych np.

a) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;

b) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami;

2.3. prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszej firmy oraz ochrony mienia znajdującego się na jego terenie poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego. Nagrania będziemy przechowywać przez okres 14 dni od zarejestrowania obrazu.

2.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury;

b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. dane podatkowe;

c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;

4. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku chęci otrzymania faktury, zawarcia umowy, realizacji zamówienia  lub dostępu do platformy E-Partner niezbędne abyśmy mogli takie dokumenty / konto internetowe dla Państwa przygotować.  W przypadku monitoringu wizyjnego jest to warunek wejścia w obszar naszej firmy. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na  nagrywanie nie należy wchodzić w obszar nagrywania

5. Mogą do nas Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

a) dostęp do swoich danych osobowych (o informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

b) sprostowanie (poprawienie) danych;

c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

d) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych);

e) przeniesienia danych do innego administratora.

Z praw tych możecie Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie naszej Firmy lub dzwonią pod kontaktowy numer telefonu podany na naszej stronie internetowej.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

6. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.

7. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wskażemy: ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Jeśli wykorzystywane przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy / realizacji zamówienia, obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić np. wykorzystanie państwa danych do celów marketingowych, promocyjnych. Udzieloną zgodę możecie państwo w każdej chwili wycofać.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.